یزد ، شهرک صنعتی نیکو اشکذر

مدیریت آب و خاک شور در پسته

آب و خاک شور پسته

مجموعه ای از تحقیقات هم اکنون در ایالت کالیفرنیا ی امریکا جهت بررسی اثر شوری آب و خاک و میزان بور موجود در آب وخاک در حال انجام هست. متخصصین این گروه معتقدند شوری گریز ناپذیر بوده و باید مدیریت شود. در این تحقیقات برعکس تحقیقات قبلی که نمونه های خاک به آزمایشگاه منتقل میشد مجموعه ای از سنسورهای اندازه گیری میزان شوری و یون ها در خاک قرار گرفته و نتایج به صورت بر خط مانیتور و مشاهده میشوند.

پروژه دو هدف را دنبال کرده است اول این که آبیاری با آب با مشخصات:
(EC of 4-6 dS/m, B of 5-8 mg/L, Na of 950-1250 mg/L and Cl of 960-1400 mg/L)
یعنی آب دارای سدیم و کلر و بور در بلند مدت چه اثری روی فیزیولوژی و رشد ومیزان محصول و کیفیت آن دارد و دوم این که اگر پسته با آب غیر شور (~ 1.0 dS/m) آبیاری شود چه تغییراتی حاصل میشود. نتایج در 3 عمق 30 و 60 و 90 سانت ارایه شده است. نتایج اولیه از موفقیت داده گیری بر خط حکایت دارند و پروه بنا دارد در مرحله بعد اثرات اصلاح کنندگی انواع کود های اصلاح کننده ی شوری روی خاک پسته را بررسی کنند. این اولین قدم در کشاورزی دقیق Prescision Agriculture بوده است.

نمونه ای از نتایج در فوق امده است.

منبع مطلب :

http://www.wcngg.com/2020/06/24/a-look-at-salinity-research-in-pistachio/