یزد ، شهرک صنعتی نیکو اشکذر

دلایل و منشاء شور شدن خاک

عوامل موثر در شور شدن خاک

  •  آبیاری با آب شور و نیمه شور Brackish water
  • شوری ذاتی خاک ( هوازدگی سنگ و صخره ها )
  • تخیله ی ناکافی و ناکارآمد آب
  • پیشروی آب دریا به ساحل و سفره های نزدیک به ساحل
  • تبخیر سطحی و تعرق گیاه
  • مزارع نمک های ناشی از حرکت باد
  • استفاده بیش از حد از کود های شیمیایی و کودهای دامی
  • استفاده از لجن های پساب ها
  • دفن آب نمک های صنعتی در خاک

شوری در اثر پیشروی آب دریا در ساحل

شوری در یک علف زار با آبیاری بارانی تنک شدن مزرعه وعلفزار در اثر شوری

Shahid S.A., Zaman M., Heng L. (2018) Introduction to Soil Salinity, Sodicity and Diagnostics Techniques. In: Guideline for Salinity Assessment, Mitigation and Adaptation Using Nuclear and Related Techniques. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96190-3_1