یزد ، شهرک صنعتی نیکو اشکذر

سوالات متداول

خاک شور یا (Saline Soil) اصطلاحی است که برای بیان سطح بسیار بالایی از نمک های محلول در آب خاک به کار برده میشود.میزان نمک به حدی بالاست که اثرات منفی بر روی رشد گیاه میگذارد ونهایتا میزان مخصول را کاهش داده و حتی ممکن است باعث مرگ گیاه شود.

در مقابل خاک های شور سدیمی حاوی مقادیر بسیار بالایی و اضافی از سدیم هستند که نواحی تبادل کاتیونی روی خاک دانه ها را اشغال میکند. سدیم اضافی سبب کاهش کیفیت و به هم خوردن ساختار فیزیکی خاک میشود که به آن پخشش یا (Dispersion) گفته میشود.

نمک های محلول اضافی سبب کاهش توانایی ریشه در جذب آب حتی در شرایطی که آب در محیط خاک موجود هست میشود. آب موجود در خاک از پتانسیل اسمزی بیشتربه سمت پتانسیل اسمزی کمتر حرکت میکند. در محلول خاک اگر غلظت نمک بالا رود پتانسیل شیمیایی اسمزی آب کمتر میشودو پتانسل شیمیایی اسمزی آب موجود در ریشه بالاتر خواهد بود و در نتیجه طبق قانون دوم ترمودینامیک حرکت همیشه از پتانسیل بیشتر به کمتر هست. لذا سیمپتوم های مشابه تشنگی درگیاه ایجاد میشود. این فرآیند پدیده ی اسمز معکوس گفته میشود.

سولفات و کلراید فلزاتی مانند سدیم – کلسیم و منیزیم بیشترین سهم و کربناتهای این فلزات به میزان کمتر در شوری خاک سهم دارند.