یزد ، شهرک صنعتی نیکو اشکذر

نقش کلسیم بر رشد گیاهان

کلسیم و رشد گیاه

کوچکترین واحد عمل کننده در موجودات زنده سلول ها هستند. سلولها نقش بسیار مهمی را در بافت ها و ارگانها باری میکنند. عملکرد همه ارگانها وابسته به سلامت و کیفیت سلولها یشان دارد. هر ساختاری از یک گیاه چه بیرونی و چه درونی نتیجه یک کار جمعی از این سلول های ریز میباشد. برای این که گیاه به درستی رشد کند سلولها بایستی قادر به رشد و تکثیر سالم باشند. برای تضمین این موضوع هر سلول نیاز به منبعی قابل اعتماد از کلسیم دارد.

کلسیم نقشی حیاتی رادر شکل دهی و پایداری سلولی ایفا میکند. یک دیواره سلولی که قوی و مستحکم باشد به مانند سدی در برابر حمله ی آفات و بیماریها را خواهد داشت. این موضوع در بسیاری از زوایای حیات گیاه مهم میباشد. کلسیم در رشد همه اجزا گیاه نقش دارد و کمبود آن در ابتدای رشد خود را نشان میدهد. کلسیم کافی به همراه دیگر مواد تغذیه ای منجر به رشد و توسعه ی یکنواخت سرشاخه ها – برگ ها وگلها و همچنین کیفیت بالاتر محصول خواهد داشت. کلسیم نه تنها در تقویت دیواره سلولی نقش دارد بلکه در فعال سازی بسیاری از آنزیمها و کمک در تقسیم سلولی نیز نقش بازی میکند.

تاثیر کلسیم بر گیاهان